A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated

Filename: nette-2.0.10/loader.php

Line Number: 19

Ecorp.sk | Účtovníctvo nitra, zakladanie spoločností, vypracovanie žiadosťí o NFP, právo

Účtovníctvo

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pri spracovaní a vedení účtovníctva na vysokej odbornej a profesionálne úrovni. Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám. Pre zahraničných klientov vieme prispôsobiť reporting podľa požiadavky na jazyk. Takisto poskytujeme reporting podľa európskych účtovných štandardov.

 • Dodávateľský spôsob – podstata spočíva, že zákazník odovzdá všetky účtovné doklady a môže sa plno venovať svojim podnikateľským činnostiam a vedenie účtovníctva prenechá na nás. Na základe požiadaviek zákazníka pripravujeme výstupy na mesačnej alebo štvrťročnej periodicite. Zákazníkovi zabezpečujeme zostavenie daňového priznania k DPH a daňového priznania k DPPO vrátane povinných príloh, t.j. Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok k účtovnej závierke
 • Spolupráca pri vedení účtovníctva, kedy naši experti sú delegovaní na kontrolu, účtovanie a prípravu výstupov z ekonomického programu. Uvedené práce zabezpečujem v sídle zákazníka podľa ich potrieb. Časť účtovníckych prác je vykonávaná interne u zákazníka, ako napríklad nahrávanie prvotných účtovných dokladov a časť je prenechaná na externého účtovníka.

Pri vedení účtovníctva využívame ekonomický program MONEY S3.

V rámci vedenia účtovníctva taktiež poskytujeme:

 • Analýzu majetkovej a finančnej situácie spoločnosti
 • Hľadaní optimálnych riešení financovania
 • Prognózu vývoja ekonomických a finančných výsledkov
 • Tvorba ekonomických smerníc
 • Ekonomické poradenstvo

Zakladanie spoločnosti

Poskytneme Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti a prevedieme Vás celým postupom. Vašou základnou úlohou tak zostáva len výber toho správneho názvu Vašej novej firmy a výber toho správneho riešenia, ktoré ponúkame. Založíme Vám obchodnú spoločnosť presne podľa Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás a my Vám poradíme, aká forma podnikania je pre Vás vhodná a aj to, aké predmety podnikania si vybrať.

Naše služby zahŕňajú:

 • úvodná konzultácia
 • odporučenie najoptimálnejšej štruktúry spoločnosti a výberu predmetov činnosti
 • príprava všetkých zakladacích dokumentov podľa požiadaviek klienta
 • návšteva živnostenského úradu v mene klienta, žiadosť o vydanie ŽL, výber ŽL
 • kolkový poplatok na Obchodný register, ktorý je pri klasickom podaní 331,50 € (s nami ušetríte až 50% nákladov, nakoľko návrhy podávame elektronicky !!!)
 • zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov, príp. príprava dokumentácie k DPH
 • CELÝ PROCES vybavíme za klienta MY

Naše služby zahŕňajú:

 • 1. Vypracujeme zakladaciu dokumentáciu
  • zakladateľské dokumenty
  • vyhlásenia správcov
  • čestné vyhlásenia povinných osôb
  • podpisové vzory
  • plnú moc pre živnostenský úrad
  • kompletnú dokumentáciu pre živnostenský úrad
  • plnú moc pre obchodný register
  • návrh na zápis do obchodného registra
 • 2. Vybavíme Živnostenské oprávnenia
  • • ohlásime živnosti
  • • preberieme živnostenské listy
 • 3. Zapíšeme spoločnosť do Obchodného registra
  • • podáme návrh na zápis do obchodného registra
  • • uhradíme súdny poplatok
  • • preberieme výpis z obchodného registra novej s.r.o
 • 4. Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu založenej s.r.o

Vypracovanie žiadostí o NFP

Externý manažment projektov sa využíva pri príprave a realizácii projektov z Európskych fondov. Jeho úlohou je zabezpečiť komplexne všetky činnosti počas platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) t.j. až do doby piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP).

Žiadateľ vypracováva a predkladá projekt, t.j. žiadosť o nenávratný finančný príspevok výhradne na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie projektov. Všetky podklady potrebné k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú súčasťou výzvy na predkladanie projektov.

Zabezpečujeme

 • komplexné spracovanie formulárov projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z hľadiska príslušného operačného programu
 • poskytnutie poradenstva a súčinnosti mandantovi pri zabezpečení dokladov a potvrdení dotknutých inštitúcií
 • poradenstvo a konzultácie pri zabezpečení relevantného preukázania majetkových vzťahov ku nehnuteľnostiam mandanta , prípadne odstraňovanie tiarch a vecných bremien na príslušnom katastrálnom úrad

Právo

PRACOVNÉ PRÁVO: Vypracovávame zmluvy v oblasti pracovného práva (kolektívne zmluvy, pracovný poriadok pre zamestnancov, manažérske zmluvy, pracovné zmluvy), poskytujeme právne poradenstvo pri skončení pracovného pomeru.

OBCHODNÉ PRÁVO: Zameriavame sa na poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností všetkých druhov a na vyhotovovanie k tomu potrebných podkladových dokumentov. Realizujeme všetky úkony, ktoré súvisia so založením spoločností, vrátane kontaktov so živnostenským úradom a obchodným registrom, kde klientov zastupujeme. Ponúkame kompletný servis pri vnútorných zmenách v spoločnostiach (zmena sídla, štatutárneho orgánu, spoločníkov a pod.), pri zmenách právnych foriem spoločností, pri ich splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku a likvidácii. Pomáhame pri organizácii valných zhromaždení ako aj pri príprave s tým súvisiacich dokumentov.